top of page

Algemene voorwaarden

GJM Pottery
Oude Stokerijstraat 14
8490 Jabbeke
België

Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze bestellingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe dan ook genoemd. Met name zijn deze voorwaarden dan ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van producten aan onze klanten.

Waar in deze algemene verkoopsvoorwaarden gesproken wordt over "klant" of "koper" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "klant" of "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Indien ook de koper naar zijn algemene verkoopsvoorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepasselijk. Dat is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met onze bepaalde algemene verkoopsvoorwaarden.

Waarin deze algemene verkoopsvoorwaarden gesproken wordt van "levering", wordt daaronder verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Bestellingen

De klant en GJM Pottery komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van GJM Pottery hiervoor als een vermoeden van bewijs.

GJM Pottery behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in de volgende gevallen

  • Bij overmacht

  • Bij het niet voorradig zijn van een product

  • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant

Leveringsvoorwaarden

GJM Pottery streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden binnen de 3 werkdagen te verzenden, dit indien 

de producten voorradig zijn. Deze levertijden gelden als een indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. GJM Pottery kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Bestellingen worden éénmaal aangeboden op het door de klant opgegeven adres. Indien de klant niet thuis is, laat de bezorger van Bpost een briefje achter in de brievenbus van de klant met daarop de adresgegevens waar de klant zijn pakket kan afhalen. Het pakket blijft dan 15 kalenderdagen liggen in het postkantoor. Daarna wordt het teruggestuurde naar GJM Pottery. GJM Pottery zal de klant de kosten van verzending opnieuw aanrekenen om in het geval opnieuw de bestelling naar de klant te versturen. Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven adres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Herroepingsrecht 

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet beschadigd is, niet gebruikt is en de verpakking redelijkerwijs intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt GJM Pottery binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

Oude Stokerijstraat 14 - 8490 Jabbeke, België

Indien de producten beschadigd zijn aangekomen bij GJM Pottery, heeft de klant geen recht op omruiling, terugbetaling of eender welke vorm van een schadevergoeding.

Betalingen

Online betalingen gebeuren via het online betalingsplatform Stripe. Online betalen kan met Bancontact, kredietkaart of een handmatige overschrijving. Een bestelling wordt pas behandeld van zodra de betaling via Stripe is aangekomen of we de handmatige storting hebben ontvangen.

Bij een handmatige overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van GJM Pottery. Bij een laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is GJM Pottery bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Klachten

Klachten van de koper die betrekking hebbe op een abusievelijke levering of op gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 15 dagen na levering ons schriftelijk ter kennis worden gebracht. De koper draagt het breukrisico, in die zin, dat van zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming uit het transportmiddel zijn geladen of in ons magazijn aan de koper ter hand zijn gesteld, het risico wat deze producten betreft over gaat op de koper.

Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.

Indien wij door overmacht de overeenkomst niet tijdig, volledig of gedeeltelijk kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken. Echter krijgt de koper zijn (gedeeltelijk) aankoopbedrag terug van de niet geleverde producten.

Overige bepalingen

Wijzigingen van of aanvulling op de opdrachtbevestiging, overeenkomst of deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Gebruik van door ons geleverde zaken geschiedt voor rekening en risico van de koper.

Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden partijen niet, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

GJM Pottery is gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de opdrachtbevestiging of overeenkomst waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, aan derden over te dragen.

Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

bottom of page